ตามคำสั่งคณะวิทยาการจัดการที่ 131/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการดำเนินงานบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรม

ความคิดเห็น