28 ตุลาคม 2562

นำนักศึกษาลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563 ณ พื้นที่ในตำบลสวายจีก และเทศบาลตำบลสองชั้น

 

ความคิดเห็น