26-27 ตุลาคม 2562

นำนักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการดำเนินโครงการบริการวิชาการและการวิจัย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2563 ณ หมู่ 1 บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ช้อย อาญาเมือง และครอบครัว ที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

ความคิดเห็น