19-22 พฤศจิกายน 2562

ดูแลและให้คำปรึกษา นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการภาพนิ่ง และห้องปฏิบัติการภาพเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร 24 ชั้น 4

ความคิดเห็น