8 พฤศจิกายน 2562  ดูแลและให้คำแนะนำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
ต้นอ้อ  ทราย นุ่น ปี 3 และทอฝัน ปี 4 ในการลงพื้นที่ถ่ายภาพนิ่ง ภ่ายวีดิโอพิธีสมโภชมหากฐินสามัคคีฯ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย

 

ความคิดเห็น