มาฆบูชา (มา-คะ-บู-ชา) หมายถึง การบูชา ในวันขึ้น 15 เดือน 3 ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือ ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ 1. พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป มารวมตัวกันที่วัดเวฬุวันโดยไม่ได้นัดหมายกัน 2. พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้ (อุปัชฌาย์) ภิกษุทั้ง 1,250 รูป เหล่านั้น 3. ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 4. วันนั้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

สาระสำคัญนอกจากเหตุการณ์ทั้ง 4 ข้อเบื้องต้นนั้น คือ พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา 3 ข้อ คือ 1. ไม่ทำความชั่ว 2. ให้ทำแต่ความดี 3. ทำจิตใจให้ผ่องใส หลักธรรมทั้ง 3 ข้อนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งพระพุทธเจ้าได้แสดงแก่พระภิกษุทั้ง 1,250 รูป เหล่านั้น

วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับ วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่มีโอกาสได้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และได้ปฏิบัติตามหลักธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา

 

ความคิดเห็น