สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัราชภัฏบุรีรัมย์  จัดโครงการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมจัดทำแผนที่โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนรองรับการพัฒนาในอนาคตของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำของอำเภอแคนดงและอำเภอนาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562

ความคิดเห็น