ได้นำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (์NCTIM 2020) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2563

เรื่อง ระบบสารสนเทศการเลื่อนขั้นเงินเดือน หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 26

99115652420191223_120232 Poster-NCTIM-2020-palm

 

ความคิดเห็น