สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง โครงการการสร้างสรรค์และสืบสานลวดลายผ้าตามอัตลักษณ์ของชุมชนด้วยนวัตกรรมโปรแกรมออกแบบลายผ้า สำหรับกลุ่มทอผ้าและเยาวชน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น