วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ได้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ อาคารคณะครุศาสตร์ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการประชุม และกำหนดหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษางานวิจัยสำหรับครูในโครงการ ซึ่งได้รับผิดชอบ 2 ท่าน กิจกรรมในวันนี้เป็นการนำเสนอประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และออกแบบการวิจัยเบื้องต้น

ความคิดเห็น