ผลของการใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์


                         อนล สวนประดิษฐ์1

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

anon.sp@bru.ac.th

เวียงพิงค์ ทวีพูน 2
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
pueng45042@gmail.com


บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1.เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย2.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดีย3.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 14 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานการเล่านิทาน จำนวน 4 แผน  2) สื่อมัลติมีเดีย เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ 4) แบบประเมินระดับความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

              ผลการวิจัยพบว่า

  1. ระดับพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียค่าเฉลี่ยในระดับสนใจขึ้นมากอยู่ในเกณฑ์ 70% ขึ้นไป
  2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังใช้วิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนและโดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับร้อยละ 41.42
  3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบผสมผสานการเล่านิทานร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียอยู่ในระดับมากที่สุด

 

คำสำคัญ

วิธีการสอนแบบผสมผสาน, การเล่านิทาน, สื่อมัลติมีเดีย

 

 

 

 

 

 

The Effect of Using Blended Teaching Method with the Multimedia to Study Learning Interest Behavior Levels of Prathomsuksa 3, Demonstration School, Buriram Rajabhat University 

 

                                                                                                                         Anon  Suanpradit1

Technology and Educational Innovation Program, Faculty of Education
anon.sp@bru.ac.th

Wiangping  Taweepoon2
Faculty of Nursing Science, Buriram Rajabhat University
pueng45042@gmail.com


ABSTRACT

            This research aimed to: 1. study the students’ learning interest behavior level using the blended teaching method with the multimedia, 2. Compare the students’ learning achievement after learning by the blended teaching method with the multimedia, and 3. study the students’ satisfaction level toward the blended teaching method with the multimedia. The research target group included 14 students in Prathomsuksa 3/1, Demonstration School, Buriram Rajabhat University. The instruments for collecting the data collection were: 1) 4 learning management lesson plans in the blended teaching method of the storytelling, 2) the multimedia, entitled information technology, 3) achievement measurement test and 4) the evaluation form of satisfaction level. The statistics for analyzing the data covered the percentage, mean and standard deviation.

The research findings revealed that:

  1. The students’ learning interest behavior level using the blended teaching method of the storytelling with the multimedia appeared the mean score of more than 70%.
  2. The students’ learning achievement after using the blended teaching method of the storytelling with the multimedia became higher than before learning implying the progress percentage value equaled 41.42%.
  3. The students’ satisfaction toward the blended teaching method of the storytelling with the multimedia was in the ‘most’ level.

 

KEYWARDS: blended teaching method, storytelling, multimedia

 

ความคิดเห็น