17 มกราคม 2563 เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย

ความคิดเห็น