บทคัดย่อ

การศึกษาพรรณไม้น้ําและคุณภาพน้ําในลําห้วยจระเข้มาก จากจุดศึกษา 6 จุด คือ บริเวณอ่างเก็บน้ํา
ห้วยจระเข้มาก บ้านม่วงใต้ บ้านบัว บิ๊กซี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และชุมชนในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
การศึกษาครั้งนี้พบพรรณไม้น้ํา 28 ชนิด 24 วงศ์ จําแนกเป็น พืชใต้น้ํา 3 ชนิด 3 วงศ์ พืชลอยน้ํา
5 ชนิด 5 วงศ์ พืชโผล่เหนือน้ํา 3 ชนิด 2 วงศ์ และพืชชายน้ํา 17 ชนิด 14 วงศ์ ได้แก่ ดีปลีน้ํา
(
Potamogeton malaianus Miq) สาหร่ายพุงชะโด (Cerariphyllum demersum Linn) สาหร่ายหางกระรอก
(
Hydrilla verticillata) จอกหูหนู (Salvinia cucullata Roxb) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk) ผักตบชวา
(
Eichornia crassipes (Mart)) ผักกระเฉด (Neptunia oleracea Lour) แพงพวยน้ํา (Jussiaea repens Linn)
เอื้องเพ็ดม้า (
Polygonum tomentosum Wild) บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn) บัวสาย (Nymphaea
pubescens
Willd) กระโดนน้ํา (Careya sphaerica Roxb) กระทกรก (Passiflora foetida Linn) กกเล็ก
(
Cyperus pulcherrimus Willd) กกสามเหลี่ยมใหญ่ (Scirpus grossus Linn) กระถิน (Leucaena
leucocephalade
) ขี้เหล็ก (Cassia siamea Britt) ชุมเห็ดไทย (Cassia tora Linn) ธูปฤาษี (Typha
angustifolia
Linn) บอน (Colodium esculenta (Linn)) ไมยราบ (Mimosa pudica Linn) ไมยราบยักษ์
(
Mimosa pigra Linn) ผักแว่น (Marsilea crenata Presl) สาบเสือ (Chromolaena oforatum Linn) หญ้าคา
(
Imperata cylindrical Linn) หญ้าไซ (Leersia hexandra) หญ้าขน (Brachiaria mutica (Forssk) Stapf)
และ หญ้าใต้ใบ (
Phyllanthus niruri Linn) ผลการศึกษาคุณภาพน้ํา พบว่า ออกซิเจนละลายน้ํามีค่าระหว่าง 0-
13.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี 4.80-105.63 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง
7.20-7.53 อุณหภูมิ 30-31 องศาเซลเซียส สารแขวนลอย 0.3-19.25 มิลลิกรัมต่อลิตร ความโปร่งแสง 16-81
เซนติเมตร และเหล็ก 1.25-1.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ความสัมพันธ์ระหว่างพรรณไม้น้ํากับคุณภาพน้ํา พบว่า พรรณ
ไม้น้ํามีความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับความโปร่งแสงและออกซิเจนละลายน้ําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 และพรรณไม้น้ํามีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับปริมาณเหล็ก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05

อ่านฉบับเต็ม ความหลากหลายของพรรณไม้น้ําและคุณภาพน้ําในลําห้วยจรเขม้าก จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น