สาขาฟิสิกส์ ได้จัดให้มีการประชุมสาขา เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสาขาฟิสิกส์

ความคิดเห็น