วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการให้กับครู และบุคลากรมทางการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามแนวไฮสโคปสำหรับเด็กปฐมวัย ในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมกับครูปฐมวัยในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการบริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น