สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 ออกบริการวิชาการ ค่ายบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยในการจัดค่ายครั่งนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือภูมิศาสตร์ เช่น การใช้แผนที่ อุกรณ์การวัดแผนที่ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องกำหนดตำแหน่งบนพื้นที่ การใช้โปรแกรมทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อผลิตแผนที่ กิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 150 คน นักศึกษา จำนวน 34 คน ประกอบด้วย 3 ฐาน ดังนี้

    ฐานที่ 1 การใช้งานอากาศยานไร้คนขับและเครื่องจีพีเอส
วิทยาการบรรยาย อาจารย์ณัฐพล วงษ์รัมย์
ฐานที่ 2 การสร้างข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วิทยาการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกลักษณ์ สลักคำ และอาจารย์ชนัดดา รัตนา
ฐานที่ 3 แผนที่และการใช้แผนที่
วิทยาการบรรยาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตร เช่น แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ การสำรวจภูมิประเทศ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม การรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้จากระยะไกล เป็นต้น มาประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมดังกล่าว ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักศึกษาได้เสียสละเวลา เสียสละกำลังแรงกาย ได้ฝึกการทำงานเป็นทีมอย่างสามัคคี ฝึกความอดทน และการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อจะได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอบขอบคุณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้รับการเติมเต็มค่ายทหารครั้งนี้
ขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันจัดกิจกรรมและแสดงความเป็นเอกลักษณ์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศบุรีรัมย์

เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง ผู้ประสานงานโครงการ

ความคิดเห็น