เป็นระยะเวลายาวนานที่ทุกคนได้กล่าวถึงวิชาคณิศาสตร์ เป็นวิชาที่แสนยาก มึนงง สับสน โดยไม่รู้จะเริ่มเรียนอย่างไร  ซึ่งกระบวนที่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือเด็กให้ความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ คือครู/ผู้สอน ที่ต้องออกกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิศาสตร์ให้มีความน่าสนใจที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความหมายและสามารถดึงหรือพัฒนาศักยภาพเต็มที่ของเด็กออกมาใช้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

คณิศาสตร์

คณิศาสตร์

คณิศาสตร์

คณิศาสตร์

คณิศาสตร์

 

ความคิดเห็น