10 มีนาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ หัวข้อพัฒนาการผู้สูงอายุ โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 โดยมีอาจารย์ ณิชาภัทร มณีพันธ์ อาจารย์ณรงค์กร ชัยวงศ์ อาจารย์เยี่ยม คงเรืองราช และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์นธภร วิโสรัมย์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมบ้านโกรกขี้หนู เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมือง บุรีรัมย์

ความคิดเห็น