ผู้วิจัย

จันทิมา ดีเจริญ , ศิโรรัตน์ กุลวงศ์

บทคัดย่อ

านวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้ โดยการ์ ตู นแอนิเ มชั่ น 2 มิ ติ ส าหรั บนั กเ รี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่ 5 และ 2) ศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเ รี ยนที่ มี ต่ อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่พัฒนาขึ้น กลุ่ มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสิ งสาง จ านวน 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน เรื่องภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ ประยุกต์ใช้โดยการ์ตูนแอนิเมชั่ น 2 มิติ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน เรื่ องภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประยุกต์ใช้ โดยการ์ตูนแอนิ เมชั่ น 2 มิ ติ ที่พัฒนาขึ้น มี จ านวน 5 ส่ วน ประกอบด้ วย หน้าแรกและวัตถุประสงค์ แบบทดสอบก่อนเ รี ยน เ นื้ อหา แบบทดสอบหลังเรียน และเกม และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภั ย พิบัติทางธรรมชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็น