ผู้วิจัย

ทิพวัลย์ แสนคำ สมศักดิ์ จีวัฒนา นลินทิพย์ พิมพ์กลัด

บทคัดย่อ

การเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยแบ่งการทำวิจัยเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการ ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 คน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด หัวหน้างานพัฒนาสังคม ผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าชุมชน ระยะที่ 2 พัฒนาระบบโดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Software Development Life Cycle: SDLC) ระยะที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ทำการตรวจสอบความสอดคล้องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ Coefficient) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.87 และ ระยะที่ 4 การนำไปใช้ประโยชน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ pHp, MySQL และ Edit Plus และใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่เนื้อหาร่วมด้วย ผลการวิจัยพบว่า ด้านความต้องการการทำงานของระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยผู้ประเมินมีระดับความคิดเห็นของระบบด้านรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ลำดับการนำเสนอเนื้อหาและการออกแบบหน้าจอ ส่วนด้านการใช้งานระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก โดยผู้ประเมินมีระดับความคิดเห็นด้านความง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เนื้อหามีประโยชน์และมีความเหมาะสม

บรรณานุกรม

Arlete, P. F. & Anita, L. N. (2015). Resilence in Aging : Literature Review, Cienc Saude Coletiva, 20(5) : 1475-1491. Imiwat, P., Wongpatum, N., Somkuan, K. & Tunkaew, S. (2019). Guidelines Developing Elderly’s Quality of Life via Community Learning Center, Journal of MCU Peace Studies, 7(2) : 364-378. Jones, P., Thammadee, N., Thumpiboon, U. & Satthachatmongkol, N. (2019). Community Retail Stores’ Image and Marketing Activities Improvement towards Customers’ Lifestyle in the Southern Region of Thailand, Business Review, 11(1) : 176-195. Kitpreedaborisut, B. (2010). Techniques for creating data collection tools for research. Bangkok : Jamjuree Product. Konkaew, K., Thonglerm, P. & Sapprasert, S. (2019). Factors Predicting Quality of Life among Hmebound Elderly People, Khlong Khlung District, Kamphaengphet Province, Journal of Health Science, 28(3) : 394-401. Meteewalitwong, T. (2014). Factors affecting the effectiveness of government fiscal management information system (GFMIS) of Maejo University. Chiang Mai : Chiang Mai University. Na Songkhla, T. et al. (2019). Information Technology Using of One Tambon One Product Business, A Community-Based Entrepreneur Groups: A Case Study of Songkhla Province, Lampang Rajabhat University, 8(1) : 30-41. Nirarach, S., Areerach, W. & Kaewbandon, B. (2016). The Development of Information Systems for Internal Quality Assurance at the Curriculum Level, Journal of Information Technology Management and Innovation, 3(1) : 26-34. Parayat, C. et al. (2016). Predictvie Factors of Resilence among Elderly, the Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 24(2) : 97-106. PhimPhandee, W. (2019). The Empowering Reselience among the Elderly in Eastern Economic Corridor According to Buddhist Principles, Journal of MCU Peace Studies, 7(3) : 737-750. Puttitaweesri, P., Kranruang, D. & Rimphati, W. (2019). Development of Smartphone-based Navigation System in Ratchaburi, Thaksin Journal, 22(1) : 97-108. Saeheng, K. (2019). A Study on the Context Problems and Needs of Using the e-Learning for Learning and Teaching, Journal of Information Technology Management and Innovation, 6(1) : 29-40. Saenkham, T., Jeewattana, S. & Pimklad, N. (2019). The Development of Information System for Operational Planning of Administratiors in Bandan Subdistrict Municipality, Bandan District, Buriram Province, Journal of Information Technology Management and Innovation, 6(1) : 78-88. Satmunee, J. & Boriruk, S. (2019). The Supporting Development of the Public Relations Management System for the Educational Institution, Journal of Information Technology Management and Innovation, 6(1) : 60-68.

ไฟล์แนบ

doc journal_samed

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 255 ครั้ง

ความคิดเห็น