การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เครื่องจักสานบ้านขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาบริบทชุมชน บ้านขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ศึกษาประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เครื่องจักสานบ้านขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และศึกษาการประเมินความพึงพอใจสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์เครื่องจักสานบ้านขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มเครื่องจักสานบ้านผู้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ลูกค้า ผู้เข้าใช้เว็บไซต์จำนวน 100 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เครื่องจักสานบ้านขี้ตุ่น บุรีรัมย์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เครื่องจักสานบ้านขี้ตุ่น ต.โคกสะอาด  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ประสัมพันธ์เครื่องจักสาน ช่วยให้กลุ่มตัวอย่าง ทราบเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักสานเพิ่มขึ้น และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ

 

คำสำคัญ:              สื่อสารสนเทศ , การประชาสัมพันธ์ , เครื่องจักสาน , การประยุกต์ใช้

ความคิดเห็น