ผู้วิจัย

ทิพย์สุดา ทาสีดำ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุน ผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยของเกษตรกรบ้านห้วยลึก ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่ปลูกอ้อย จำนวน 31 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่มีการบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า 1) เกษตรกรบ้านห้วยลึกมีต้นทุนรวมจากการปลูกอ้อยทั้งสิ้น จำนวน 8,176,040 บาท โดยแยกเป็น ค่าใช้จ่ายในการผลิต จำนวน 7,755,200 บาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 420,840 บาท โดยเฉลี่ยมีต้นทุนรวมจากการปลูกอ้อย/ไร่ จำนวน 7,771.91 บาท และเฉลี่ยมีต้นทุนรวมจากการปลูกอ้อย/คน/ปี จำนวน 263,743.22 บาท 2) เกษตรกรบ้านห้วยลึกมีรายได้จากการขายอ้อยทั้งสิ้น จำนวน 21,363,270 บาท ประกอบด้วย รายได้จากการขายอ้อย จำนวน 21,199,750.บาท และเงินช่วยรัฐบาล จำนวน 163,520 บาท โดยเฉลี่ยเกษตรกร มีรายได้รวม/คน/ปี จำนวน 689,137.74 บาท 3) เกษตรกรบ้านห้วยลึก มีรายได้จาการขายอ้อยต่อปี จำนวนทั้งสิ้น 21,363,270 บาท มีต้นทุนจาการปลูกอ้อย ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบจำนวน 3,183,000 บาท ค่าแรงงาน จำนวน 1,641,550 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิต จำนวน 2,390,650 บาท มีกำไรขั้นต้น จำนวน 13,608,070 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 420,840 บาท มีกำไรสุทธิจากการปลูกอ้อยต่อปี จำนวน 13,187,230 บาท และมีอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ 61.73% คำสำคัญ: การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน การปลูกอ้อย เกษตรกร Abstract The purpose of this research were 1) to study the cost, to investigate the benefit, and to analyze the cost and the benefit from sugarcane planting of agriculturists in Ban Huai Luk, Tambon Don Mon, Amphur Satuek, Buriram province. The data were methodically collected from agriculturists, who grow sugarcane in Ban Huai Luk, Tambon Don Mon, Amphur Satuek, Buriram province. 31 persons were importantly selected in a specific sampling with having record continuously accounting. The interview form was significantly used as a tool combined with the static principle including percentage and average. The resultant study revealed evidently that 1) the total cost for sugarcane planting of agriculturists in Ban Huai Luk was 8,176,040 Bath, which having the manufacturing overhead of 7,755,200 and the operating expenses of 420,840 Bath. There were, hence, the average total cost from the sugarcane planting per Rai of 7,771.91 Bath and the average total cost from sugarcane planting per person per year of 263,743.22 Bath. 2) Agriculturists in Ban Huai Luk had got totally an income from sugarcane selling of 21,363,270 Bath, which classified into an income from sugarcane selling of 21,199,750 Bath and an government financial grant of 163,520 Bath. Therefore, agriculturists had totally an income per person per year of 689,137.74 Bath. 3) Agriculturists in Ban Huai Luk had got an income from sugarcane selling per year of 21,363,270 Bath. They had the cost from sugarcane planting having the material cost of 3,183,000 Bath, labor cost of 1,641,550 Bath, and the expenses of production of 2,390,650 Bath, which had the gross profit of 13,608,070 Bath. However, there was the operating expenses of 420,840 Bath. Consequently, the net profit from the sugarcane planting was 13,187,230 Bath and the net profit margin ratio equal to 61.73% Keywords: Cost, Benefit, Sugarcane planting, Agriculturist

ไฟล์แนบ

pdf การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยของเกษตรกร

ขนาดไฟล์ 213 KB | จำนวนดาวน์โหลด 268 ครั้ง

ความคิดเห็น