ผู้วิจัย

วรวัฒน์ พรหมเด่น และคณะ

บทคัดย่อ

สารสกัดหยาบและสารไอโซฟลาโวนอยด์บริสุทธิ์จำนวน 27 ชนิด ที่สกัดแยกได้จากแก่นของต้นครี้ (Dalbergia parviflora) ได้ถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวชนิด B16F10 murine melanoma cell line พบว่าสารไอโซฟลาโวนอยด์ที่สกัดแยกได้จากแก่นครี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เมลานินจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ชนิดที่มีฤทธิ์การกระตุ้นการสังเคราะห์เมลานิน (20 ชนิด) และชนิดที่มีฤทธิ์การยับยั้งการสังเคราะห์เมลานิน (7 ชนิด) ในขณะสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 2.5 µg/ml มีฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์ที่เพาะเลี้ยงได้สูงกว่าในสภาวะปกติ 3 เท่า ผลการวิจัยนี้ทำให้พบแนวโน้มความเป็นไปได้ในใช้สารสกัดจากแก่นครี้เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมให้ดกดำหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรการแพทย์ทางเลือกเพื่อบรรเทาโรคด่างขาว คำสำคัญ : ไอโซฟลาโวนอยด์, แก่นครี้, เมลานิน

ผลของสารไอโซฟลาโวนอยด์จากแก่นครี้ต่อการสังเคราะห์เมลานินในเซลล์มะเร็งเม็ดสีผิวชนิด B16/F10 เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

Effect of Isoflavonoids from Dalbergia parviflora Heartwood extract on Melanogenesis in B16/F10 melanoma cells: To Developing a Cosmetic Products Based on the Local Wisdom

ไฟล์แนบ

pdf นวัตกรรม_วรวัฒน์ พรหมเด่น_มรภ.บุรีรัมย์_2558

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 978 ครั้ง

ความคิดเห็น