หน่วยงานการอ้างอิง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562

“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น