คำโปรยปก

“ภาษาเขมรเบื้องต้น” เล่มนี้ นับว่ามีคุณค่าพอที่จะเป็นอิฐเป็นหินก้อนแรก สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษาเขมรมาก่อน รวมถึงผู้ที่พอีพื้นฐานมาระดับหนึ่ง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียน นำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาเขมรต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณภัทร เชาว์นวม. (๒๕๖๑) ภาษาเขมรเบื้องต้น. กรุงเทพ  : บริษัท พีเอสเพรสจำกัด.

ความคิดเห็น