ผู้วิจัย

สมหมาย ปะติตังโข

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ ศึกษาสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบของลีโวฟลอกซาซินที่คอนจูเกตกับโลหะทองแดง โดยมีลิแกนด์ช่วยที่เป็น N-donor atom ในโมเลกุล ผลที่ได้พบว่า สารประกอบที่มีลิแกนด์ช่วยอยู่ด้วยจะมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมได้ดีกว่าลีโวฟลอกซาซินอย่างเดียว นอกจากนี้สารปะกอบดังกล่าวยังมีความจำเพาะต่อเซลล์เป้าหมาย และเป็นพิษต่อเซลล์ข้างเคียงน้อยมาก สารประกอบเหล่านี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษา พัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็งต่อไป

บรรณานุกรม

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และ คณิตา ตังคณานุรักษ์. (2547). สเปกโทรสโกปีด้านการวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. แม้น อมรสิทธ์ และ อมร เพชรสม.(2535). Principles and Techniques of Instrumental Analysis. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. Aranha, O. and F. H. Sarkar (2000). Clin. Cancer Res., 6, 891. Aranha, O., R. Grignon, N. Fernandes, T.J. Mcdonnell, D.P. Wood Jr and F. H. Sarkar (2003). Int. J. Oncology, 22, 787. Boya, P., D.M. Ojcius, M. Jäättelä and G. Kroenmer (2003).J. Exp. Med., 197, 1323. Boyle, F. T. and Gerad F. Costello(1998). Chem. Soc. Rev., 27,251. Cancer Facts and Figures, American Cancer Society, Atlanta, 1997, pp 1-17. Chabner, B., Cancer Principle and Practice in Oncology, V.T. Devita, S. Hellman, S.A. Rosenberg and J.B. Lippincott, Ed., Philadelphia, 1993, pp 225-417. Choi, J.-H., M.-J. Song, S.-H. Kim, S.-M. Choi, D.-G. Lee, J.-H. Yoo and W.-S. Shin(2003). Antimicrob. Agents Chemother., 47, 3704. Chu, D.T.W., R. Hallas, J. Clement, J. Alder, E. McDonald and J.J. Platter (1992). Drugs Exp.Clin. Res., 18, 275. Clark, A. in Foye’s Priciples, 5th , David A. Williams & Thomas L. Lemke, Lippincott Williams & Wilkins (2002). Clement, J. J., N. Burres, K. Jarvis, D.T. Chu, J. Swiniarski and J. Alder (1995).Cancer Res., 55, 830. Das, A.K., in A text book on Medicinal Aspects of Bio-inorganic Chemistry, CBS publishers and distributors, Delhi, India, 1990, pp. 160. D. K. Saha, S. Patitungkho, S. Padhye, D. N. Deobagkar, A. Ozarkar, M. M. Bhadbhade and R. G. Gonnade, Trans. Med. Chem., 30, 334 (2005). D. K. Saha, Ph.D. Thesis, University of Pune (India) 2002. Dogankoružnjak, J., N. Slade, B. Zamola, K. Pavelić and G. Karminski-Zamola(2002). Chem. Pharm. Bull., 50, 656. Ebisuno, S., T. Inagaki, Y. Kohjimoto and T. Ohkawa (1997).Cancer, 80, 2263. E. Y. Bivián-Castro, F. Cervantes-Lee, G. Mendoza-Díaz, Inorg. Chimica Acta, 357, 349 (2004). Forsgren, A., A. Bredberg, A.B. Pardee, S.F. Schlossman and T.F. Tedder(1987). Antimicrob. Agents Chemother., 31, 774. Forsgren, A., S.F. Schlossman and T.F. Tedder (1987). Antimicrob. Agents Chemother.,31, 768. Haiduc, I. (1990).Coord. Chem. Rev., 99, 253. Herold, C., M. Ocker, M. Ganslmayer, H. Gerauer, E. G. Hahn and D. Schuppan (2002).Br. J. Cancer, 86, 443. http://www.crystalinks.com/egyptmedicine.html, 25 October 2005. http://www.library.adelaide.edu.au/ual/special/herbals.html, 25 October 2005. http://www.ehealthmd.com/library/smoking/SMO.cigaretes.html, 25 October 2005. Huff,J. (1999). Annals New York Acad. Sci., 895, 56. Hussy, P., G. Maass, B. Tűmmler, F. Grosse and U. Schomburg (1986). Antimicrob. Agents Chemother.,29, 1073. Joseph, B., F. Darro, A. Behard, B. Lesur, F. Collignon, C. Decaestecker and R. Kiss(2002).J. Med. Chem., 45, 2453. Jun, Y.-T., H.-J. Kim, M.-J. Song, J.-H. Lim, D.-G. Lee, K.-J. Han, S.-M. Choi, J.-H. Yoo, W.-S. Shin, and J.-H. Choi (2003). Antimicrob. Agents Chemother., 47, 1161. Kaur, P. and J. Russell(1998). J.Biol. Chem., 273, 17933. Li, L., H.-K. Wang, S.-C. Kuo, T.-S. Wu, A. Mauger, C. M. Lin, E. Hamel and K.-H. Lee (1994). J. Med.Chem., 37, 3400. Li, L., H.-K. Wang, S.-C. Kuo, T.-S. Wu, D. Lednicer, C.M. Lin, E. Hamel and K.-H. Lee (1994). J. Med. Chem., 37, 1126. Nishijima, C., K. Kawada, K. Ohara, T. Shinomiya, S. Fukuda, A. Nakamura, T. Sawai and M. Ikekita (2002). Res. Comm. Biochem. Cell & Mol. Biol., 6, 21. Pai, V.B. and M.C. Nahata (2000).Drug Safety, 22, 263. Rosenberg,B., L.V. Camp, J. Trosko and V.M. Mansour (1969).Nature, 222, 385. Rosenberg, B. and L.V. Camp (1970). Cancer Res., 30, 1799. Sadler,P.J., M.Nasr and V.L. Narayanan, in M.P.Hacker, E.G. Douple and I.H.Krakoff (Eds.), Platinum Coordination Complexes in Cancer Chemotherapy (Developments in Oncology Series, Vol. 17), Martinus Nijhoff, Boston, MA, 1984, p.290. Sear, T.M., S.J. Peretsman and P.S. Dixon (1996).J.Urol., 155, 757. Shalit, I., Y. Kletter, D. Halperin, D. Waldman, E. Vasserman, A. Nagler and I. Fabian (2001). Eur. J. Haematol, 66, 287. Sissi,C. and M. Palumbo(2003). Curr. Med. Chem.-Anti-Cancer Agents, 3, 439. Umezawa, H. (1974). Fed. Proc., 33, 2296. www.google.com, Cellular Cancer Therapy, 25 October 2005. Xia, Y., Z.-Y. Yang, P. Xia, T. Hackl, E. Hamel, A. Mauger, J.-H. Wu and K.-H. Lee, (2001).J. Med.Chem., 44, 3932. Xia, Y., Z.-Y. Yang, P. Xia, K.F. Bastow, Y. Tachibana, S.-C. Kuo, E. Hamel, T. Hackl and K.-H. Lee (1998). J. Med. Chem., 41, 1155. Yamashita, Y., T. Ashizawa, M. Morimoto, J. Hosomi and H. Nakano (1992). Cancer Res., 52, 2818. Yamakuchi, M., M. Nakata, K.-I. Kawahara, I. Kitajima, I. Maruyama (1997). Cancer Letters, 119, 213.

หน่วยงานการอ้างอิง

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

pdf เล่มสมบูรณ์ Levo

ขนาดไฟล์ 3 MB | จำนวนดาวน์โหลด 1002 ครั้ง

ความคิดเห็น