ผู้วิจัย

กุสุมา สุ่มมาตร์ จิราภรณ์ ผันสว่าง ระพีพัฒน์ หาญโสภา พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์ ชยรตโน พระครูกิตติวราทร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงตามสภาพที่คาดหวัง ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดกับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 25 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสัมภาษณ์กลุ่ม แบบสังเกต และแบบตรวจสอบหรือบันทึก ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระหว่างมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กับชุมชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติการที่ได้กาหนดร่วมกัน พบว่า ผลการดาเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 1 วงจร 6 ขั้นตอน ในภาพรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คาดหวังทุกโครงการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรมหาวิทยาลัย ได้ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 3 ลักษณะ คือ 1) ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้จากการนาแผนปฏิบัติการลงสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) ความรู้ใหม่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบความร่วมมือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 9 ประการ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา 2) พัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ 3) การตั้งชุดดาเนินงาน 4) ร่วมดาเนินการอย่างสร้างสรรค์ 5) นิเทศงานอย่างต่อเนื่อง 6) ฟูเฟื่องเรื่องปรับปรุง 7) มุ่งสู่ความภูมิใจ 8) รายงานต่อสาธารณชน และ 9) สร้างค่านิยมที่ยั่งยืน

ไฟล์แนบ

pdf กุสุมา สุ่มมาตร์ บทความวิจัยการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต TCIฐาน2 สถาบันวิจัยญาณสังวร

ขนาดไฟล์ 203 KB | จำนวนดาวน์โหลด 436 ครั้ง

pdf กุสุมา บทความวิจัยปี 58

ขนาดไฟล์ 146 KB | จำนวนดาวน์โหลด 184 ครั้ง

ความคิดเห็น