วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ได้ทำหน้าที่อาจารย์นิเทศก์นิเทศครูตามโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 (บรรจุปี 2561) สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้นิเทศครู จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ครูวิจิตรา จูประโคน ครูศิริลักษณ์  ปันจะรัก และครูพิจิตร  ชุมพลวงศ์

ครูกำลังดำเนินการไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามข้อแนะนำ

ในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ พบปัญหาในการเขียนแผนในประเด็น ต่าง ๆ ดังนี้

1. การเขียนแผนพบว่าครูไม่ศึกษาเกณฑ์ในการประเมินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษาเพียงรายการประเมินแต่มิได้ทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน

2. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ พบว่าครูเขียนวัตถุประสงค์สอดคล้องกับมารฐานการเรียนรู้ สาระวิชาภาษาไทย และตัวชีวัด แต่ไม่สอดคล้องกับการกำหนดวิธีวัดและประเมินผล เครื่องเมือในการวัด และเกณฑ์ในการประเมิน

ให้ข้อแนะนำในการแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้

3. การบูรณาการภาษาอังกฤษ พบว่าครูเลือกใช้คำศัพท์ที่ยากเกินกว่าวัยของผู้เรียน และเลือกใช้คำศัพท์ผิด เนื่องจากความเข้าใจคาดเคลื่อนและบางศัพท์เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะสาขาวิชา

4. การออกกิจกรรมการเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยไม่มีการกำหนดและระบุแนวทางในการสอดแทรกจริยธรรมอย่างชัดเจน

ความคิดเห็น