ณภัทร เชาว์นวม, อุภาวัณณ์ นามหิรัญ. (2561, กันยายน-ธันวาคม). ผลสัมฤทธิ์ของทักษะการอ่านในนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6:
กรณีศึกษาจากโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ และโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์ . วารสารวิชาการ วิวิธวรรณสาร. 2 (3) :71-83.

 

http://www.wiwitjournal.com/wp-content/uploads/2019/03/4.pdf

ความคิดเห็น