ณภัทร เชาว์นวม. (2558, กันยายน-ธันวาคม). ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น : กรณีศึกษาจากการเรียนการสอนรายวิชา 1541501 ภาษาเขมร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 13 (3) :  89-102.

http://jhusoc.bru.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/Inside_58_13_13.pdf

 

ความคิดเห็น