ณภัทร เชาว์นวม. (2557). บริบทของรูปคำ พรญา พระญา พระยา ในจารึกสุโขทัย กับคำว่า พระยา และ พญา ในปัจจุบัน ใน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการภาษา-จารึก ฉบับที่ 12 รวมบทความวิชาการเรื่อง “มุมมองจากจารึกและเอกสารโบราณ”. กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ความคิดเห็น