ณภัทร เชาว์นวม. (2558, มกราคม-เมษายน). บทความปริทัศน์หนังสือ เขมร “ถกสยาม” ของ ศานติ ภักดีคำ. วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 13 (1) : 247-256.

http://jhusoc.bru.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/ROMMAYASAN_POK_1_58.pdf

ความคิดเห็น