ผู้วิจัย

อุทิศ ทาหอม **สาราญ ธุระตา ***ชุลีพร บุ้งทอง ****คเนศ วงษา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ตาเปียงทรงเครื่อง” ของชุมชนบ้านเสม็ด ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เพื่อค้นหารูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ตาเปียงทรงเครื่อง" เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ด ตาบลหนองเต็ง อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม จัดเวทีระดมสมองและพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น ผลการศึกษา พบว่า อาหารพื้นถิ่น "ตาเปียงทรงเครื่อง (หน่อไม้ทรงเครื่อง)" มีการผลิตสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน จนนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านการวิเคราะห์องค์ความรู้จากภายในชุมชนและภายนอกชุมชน จนนาไปสู่การสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น “ตาเปียงทรงเครื่อง” โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา ช่องทางการจัดจาหน่วย และส่งเสริมการขาย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพื้นที่ในการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

ไฟล์แนบ

pdf 148912-Article Text-398808-2-10-20181115

ขนาดไฟล์ 844 KB | จำนวนดาวน์โหลด 381 ครั้ง

ความคิดเห็น