ผู้วิจัย

อารยา มุสิกา

บทคัดย่อ

ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมพัฒนามาจากปรัชญาปฏิบัตินิยม (Pragmatism) และผนวกเอาความคิดของปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) โดยแนวคิดที่ผสมผสานทำให้ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม เน้นการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์รูปแบบของสังคมขึ้นมาใหม่ในอนาคต โดยการพัฒนาเด็กไปสู่จุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันกำหนดขึ้น ตามสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน ในบทความนี้จึงนำเสนอปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยมกับรูปแบบการจัดการศึกษาเกษตร ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ด้วยระบบเทคโนโลยี การสื่อสาร การนำปรัชญาปฏิรูปนิยมมาปรับใช้ในรูปแบบการจัดการศึกษาเกษตร จึงเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดแนวทางรูปแบบการจัดการศึกษา โดยการทำให้ผู้เรียนมีทักษะ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา และทัศนคติ ค่านิยมที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างผู้เรียนที่เหมาะสมกับยุคศตวรรษที่ 21 และมีการเชื่อมโยงกับชีวิตการทำงานจริง ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

หน่วยงานการอ้างอิง

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ไฟล์แนบ

pdf บทความปรัชญา 62 (อารยา)

ขนาดไฟล์ 225 KB | จำนวนดาวน์โหลด 5321 ครั้ง

ความคิดเห็น