นวัตกรรมการเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมด้วยกลไกการพัฒนาระบบเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมผู้สูงวัยเพื่อสร้างสังคมคุณภาพทุกช่วงวัยรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ (Innovation for Social cohesion with Developing a Social Support System of Elderly in BuriramProvince)

บทสรุปผู้บริหาร

การนำนวัตกรรมการสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคม เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์ ด้านนวัตกรรมการเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมด้วยกลไกการพัฒนาระบบเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมผู้สูงวัยเพื่อสร้างสังคมคุณภาพทุกช่วงวัยรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดบุรีรัมย์          ผู้วิจัยนำเสนอนวัตกรรมการเสริมสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมด้วยกลไกการพัฒนาระบบเครือข่ายการสนับสนุนทางสังคมผู้สูงวัย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ และระบบเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมระบบเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย์

https://nriis.go.th/nr_vwProject.aspx?pid=68446

ความคิดเห็น