29 มีนาคม 2564 : อบรมเพื่อเตรียมความพร้อม “การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ใหม่” ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์