อุภาวัณณ์ นามหิรัญ. (2559, พฤษภาคม-สิงหาคม). การพัฒนากรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย. วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 14 (2) : 207-214.

http://jhusoc.bru.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/Rommayasan14-2.pdf