• วิทวัส สหวงษ์ posted an update 1 week, 3 days ago

    วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชาวิทยาการคำนวณ