• งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดนิทรรศการ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ ใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกคุณาคาร อาคาร 23 (Bru Complex)