• วิศรุต ศรีแก้ว posted an update 1 week, 4 days ago

    วันที่​ 25-26​ กรกฎาคม​ 2563
    เข้าร่วม​การอบรม​โครงการ​พัฒนา​นักกีฬาเป็น​เลิศ​ จังหวัด​บุรีรัมย์​ หัวข้อ​ การฟื้นฟู​ร่างกาย​และ​จิตใจ​ของ​นักกีฬา​ภายหลัง​การแข่งขัน
    และทดสอบสมรรถภาพ​ทางกาย​ของนักกีฬา​เยาวชน​ตัวแทน​ของ​จังหวัด​บุรีรัมย์​
    ณ​ โรงเรียน​บุรีรัมย์​พิทยา​คม​