• ฝึกประสบการณ์รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
    หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
    นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 (รุ่น 1) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกขี้หนู เทศบาลเมืองชุมเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์