• ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัด โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาตร์ ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกีรติจากท่านผู้ช่วยศาตราจารย์ น้อย สุปิงคลัด มาวิทยากรให้ความรู้แก่ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์