• ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต
    ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ เป็นอย่างสูงที่กรุณาสละเวลามาถ่ายทอดความรู้ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและสมรรถนะทางวิชา ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์