• โครงการอบรมออนไลน์การใช้งานระบบ LMS เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์
    ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
    โดยเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ (meet.google.com)