• โครงการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรและภาพอนาคตของประเทศไทยหลังวิกฤต COVID19