• สุวิมล ชูสุวรรณ posted an update 3 months, 3 weeks ago

    วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
    ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกสภานักศึกษา ที่จะเป็นผู้แทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 5 คน (ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเข้ามา จำนวน 8 คน)
    #ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา