• สุภาวรัตน์ ทัพสุริย์ posted an update 1 month, 3 weeks ago

    ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 0001401 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์