• สุพัทรา แตงทับทิม posted an update 2 months, 2 weeks ago

    เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15)