• สุพัทรา แตงทับทิม posted an update 2 months, 3 weeks ago

    วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในหัวข้อ การวิเคราะห์หาซัลเฟตในน้ำตัวอย่าง ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 256 ณ ห้องปฏิบัติการ 717