• สุพัทรา แตงทับทิม posted an update 2 months, 3 weeks ago

    วิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในหัวข้อ ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 256 ณ ห้องปฏิบัติการ 717